fast developer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fast developer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fast developer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fast developer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fast developer

    * kỹ thuật

    vật lý:

    thuốc hiện ảnh nhanh