experimental programming language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

experimental programming language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm experimental programming language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của experimental programming language.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • experimental programming language

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ lập trình thực nghiệm