exhaust temperature warning lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exhaust temperature warning lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exhaust temperature warning lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exhaust temperature warning lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exhaust temperature warning lamp

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đèn báo nhiệt độ khí xả