exhaust steam absorption refrigerating machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exhaust steam absorption refrigerating machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exhaust steam absorption refrigerating machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exhaust steam absorption refrigerating machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exhaust steam absorption refrigerating machine

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy lạnh hấp thụ dùng hơi thải