estimated mean time between failure (emtbf) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

estimated mean time between failure (emtbf) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm estimated mean time between failure (emtbf) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của estimated mean time between failure (emtbf).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • estimated mean time between failure (emtbf)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thời gian trung bình ước lượng giữa hai lần sự cố