equipment maintenance requirements list (emrl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equipment maintenance requirements list (emrl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equipment maintenance requirements list (emrl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equipment maintenance requirements list (emrl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equipment maintenance requirements list (emrl)

    * kỹ thuật

    ô tô:

    danh mục các yêu cầu bảo dưỡng thiết bị