equipment-to-equipment interface (eei) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equipment-to-equipment interface (eei) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equipment-to-equipment interface (eei) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equipment-to-equipment interface (eei).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equipment-to-equipment interface (eei)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao diện thiết bị với thiết bị