equipment engineering (etsi technical committee) (ee) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equipment engineering (etsi technical committee) (ee) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equipment engineering (etsi technical committee) (ee) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equipment engineering (etsi technical committee) (ee).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equipment engineering (etsi technical committee) (ee)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Kỹ thuật thiết kế thiết bị (Ủy ban Kỹ thuật ETSI)