equal protection of the laws nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equal protection of the laws nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equal protection of the laws giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equal protection of the laws.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • equal protection of the laws

    a right guaranteed by the Fourteenth Amendment to the US Constitution and by the due-process clause of the Fifth Amendment

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).