equal employment opportunity commision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equal employment opportunity commision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equal employment opportunity commision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equal employment opportunity commision.

Từ điển Anh Việt

  • Equal Employment Opportunity Commision

    (Econ) Uỷ ban Cơ hội việc làm bình đẳng/ngang bằng.

    + Một uỷ ban được thành lập để giải quyết những khiếu nại bắt nguồn từ sự thông qua Đạo luật Quyền dân sự của Mỹ năm 1964. Đạo luật này nghiêm cấm hành động phân biệt đối xử của các ông chủ.