end user point of termination (eupot) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end user point of termination (eupot) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end user point of termination (eupot) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end user point of termination (eupot).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • end user point of termination (eupot)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điểm kết cuối của người dùng đầu cuối