endowed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

endowed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm endowed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của endowed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • endowed

  provided or supplied or equipped with (especially as by inheritance or nature)

  a well-endowed college

  endowed with good eyesight

  endowed by their Creator with certain unalienable rights

  Antonyms: unendowed

  Similar:

  endow: give qualities or abilities to

  Synonyms: indue, gift, empower, invest, endue

  endow: furnish with an endowment

  When she got married, she got dowered

  Synonyms: dower

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).