end support for steadying horizontal spindle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end support for steadying horizontal spindle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end support for steadying horizontal spindle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end support for steadying horizontal spindle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • end support for steadying horizontal spindle

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    giá đỡ để tăng độ ổn định trục ngang