end organ nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end organ nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end organ giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end organ.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • end organ

    a specialized structure at the peripheral end of some motor or sensory nerve fibers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).