end of transmission block-etb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end of transmission block-etb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end of transmission block-etb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end of transmission block-etb.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • end of transmission block-etb

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hết khối dẫn truyền

    kết thúc khối dẫn truyền