end of string/ end of sequence (eos) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end of string/ end of sequence (eos) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end of string/ end of sequence (eos) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end of string/ end of sequence (eos).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • end of string/ end of sequence (eos)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Kết thúc chuỗi/ Kết thúc dãy