end of frame sequence (lan) (efs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end of frame sequence (lan) (efs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end of frame sequence (lan) (efs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end of frame sequence (lan) (efs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • end of frame sequence (lan) (efs)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Kết thúc dây khung (LAN)