end of content/ conversion/ contract/ cylinder (eoc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end of content/ conversion/ contract/ cylinder (eoc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end of content/ conversion/ contract/ cylinder (eoc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end of content/ conversion/ contract/ cylinder (eoc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • end of content/ conversion/ contract/ cylinder (eoc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Kết thúc nội dung/Chuyển đổi/Hợp đồng/trụ