eastern cricket frog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eastern cricket frog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eastern cricket frog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eastern cricket frog.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eastern cricket frog

    a cricket frog of eastern United States

    Synonyms: Acris gryllus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).