digit check nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

digit check nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm digit check giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của digit check.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • digit check

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểm tra chữ số

    kiểm tra số