digitalizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

digitalizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm digitalizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của digitalizer.

Từ điển Anh Việt

  • digitalizer

    * danh từ

    (tin học) bộ số hoá