die block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

die block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm die block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của die block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • die block

    * kỹ thuật

    đầu đột

    khối khuôn