datum water level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

datum water level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm datum water level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của datum water level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • datum water level

    * kỹ thuật

    mặt thủy chuẩn