datum-point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

datum-point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm datum-point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của datum-point.

Từ điển Anh Việt

  • datum-point

    /deitəm'pɔint/

    * danh từ

    điểm mốc