datum dimention nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

datum dimention nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm datum dimention giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của datum dimention.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • datum dimention

    * kỹ thuật

    kích thước chuẩn