datum (point or line) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

datum (point or line) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm datum (point or line) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của datum (point or line).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • datum (point or line)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chuẩn (điểm hoặc đường)