datum block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

datum block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm datum block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của datum block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • datum block

    * kỹ thuật

    đế chuẩn