current focus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

current focus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm current focus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của current focus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • current focus

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tiêu cực hiện tại