crypto precaution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crypto precaution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crypto precaution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crypto precaution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crypto precaution

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự đề phòng mã hóa