cryptogam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cryptogam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cryptogam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cryptogam.

Từ điển Anh Việt

  • cryptogam

    /'kriptcugæm/ (cryptograph) /'kriptougrɑ:f/

    * danh từ

    (thực vật học) cây không hoa, cây ẩn hoa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cryptogam

    formerly recognized taxonomic group including all flowerless and seedless plants that reproduce by means of spores: ferns, mosses, algae, fungi