cryptocarpous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cryptocarpous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cryptocarpous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cryptocarpous.

Từ điển Anh Việt

  • cryptocarpous

    * tính từ

    có quả kín