cryptogram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cryptogram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cryptogram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cryptogram.

Từ điển Anh Việt

 • cryptogram

  /'kriptougræm/

  * danh từ

  tài liệu viết bằng mật mã

 • cryptogram

  (Tech) bức điện báo (bằng) số; mật mã, ám hiệu

 • cryptogram

  bản viết mật

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cryptogram

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bản mật mã

  tài liệu mã hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet