cost valuation basis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cost valuation basis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cost valuation basis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cost valuation basis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cost valuation basis

    * kinh tế

    cơ sở định giá phí tổn