cost tag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cost tag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cost tag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cost tag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cost tag

    * kinh tế

    thẻ ghi phí tổn