costless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

costless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm costless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của costless.

Từ điển Anh Việt

 • costless

  xem cost

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • costless

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  không có giá

  vô giá

Từ điển Anh Anh - Wordnet