cost of test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cost of test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cost of test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cost of test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cost of test

    * kỹ thuật

    chi phí cho thử nghiệm