cost of marketing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cost of marketing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cost of marketing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cost of marketing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cost of marketing

    * kinh tế

    chi phí tiếp thị

    phí tổn ma-két-tinh