cost of good sold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cost of good sold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cost of good sold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cost of good sold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cost of good sold

    * kinh tế

    giá vốn hàng đã bán