cost of distribution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cost of distribution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cost of distribution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cost of distribution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cost of distribution

    * kinh tế

    chi phí phân phối