cost formula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cost formula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cost formula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cost formula.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cost formula

    * kinh tế

    công thức phí tổn