coop in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coop in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coop in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coop in.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • coop in

    Similar:

    coop up: confine in or as if in a coop

    she coops herself up in the library all day

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).