controlling process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

controlling process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm controlling process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của controlling process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • controlling process

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quy trình điều khiển

    tiến trình điều khiển