controlling interest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

controlling interest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm controlling interest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của controlling interest.

Từ điển Anh Việt

 • controlling interest

  * danh từ

  sự mua thật nhiều cổ phần để được đứng vào hội đồng quản trị của một công ty

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • controlling interest

  * kinh tế

  lợi ích khống chế

  lợi ích kiểm soát

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sự kiểm tra tài chính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • controlling interest

  ownership of more than 50% of a corporation's voting shares