controlling logic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

controlling logic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm controlling logic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của controlling logic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • controlling logic

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lôgic điều khiển