controlling force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

controlling force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm controlling force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của controlling force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • controlling force

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hệ số khống chế