controlling clock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

controlling clock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm controlling clock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của controlling clock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • controlling clock

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đồng hồ điều khiển