controlling computer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

controlling computer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm controlling computer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của controlling computer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • controlling computer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy tính điều khiển