conjecture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conjecture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conjecture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conjecture.

Từ điển Anh Việt

 • conjecture

  /kən'dʤektʃə/

  * danh từ

  sự phỏng đoán, sự ước đoán

  to be right in a conjecture: phỏng đoán đúng

  cách lần đọc (câu, đoạn trong một bản viết tay cổ)

  * động từ

  đoán, phỏng đoán, ước đoán

  đưa ra một cách lần đọc (câu, đoạn trong một bản viết tay cổ)

 • conjecture

  sự giả định, sự phỏng đoán

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conjecture

  * kỹ thuật

  phỏng đoán

  sự giả định

  toán & tin:

  sự phỏng đoán

Từ điển Anh Anh - Wordnet