conflict resolution flag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conflict resolution flag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conflict resolution flag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conflict resolution flag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conflict resolution flag

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cờ phân giải xung đột