conflicting traffic flows nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conflicting traffic flows nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conflicting traffic flows giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conflicting traffic flows.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conflicting traffic flows

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    luồng vận tải va chạm